Privacy Statement

David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 •  uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 •  uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 •  Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Verwerking van persoonsgegevens van (oud-)cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van (oud-)cliënten worden door David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden en uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 •  Voor- en Achternaam
 •   Adresgegevens;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN-nummer;
 • Verzekeraar en polisnummer;
 • Gegevens over jouw gezondheid.

 

Jouw persoonsgegevens worden door David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

 Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. De grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en Achternaam;
 • E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

·         Voor- en Achternaam;

 

·         (Zakelelijke) Adresgegevens;

 

·         (Zakelijk) Telefoonnummer;

 

·         (Zakelijk) E-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door  David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

·         Het verzorgen van de patiëntenadministratie en verslaglegging (EPD);

 

·         Het verzorgen van de internetomgeving en (e-mail)communicatie;

 

·         Het verzorgen van de (financiële) administratie, online betalingen en opslag van bestanden;

 

·         Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de E.U.

Ik verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 •  Alle personen die namens David Blakmoor, Fysiotherapie & Sport van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •  Ik hanteer een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u  bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik  er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft daarom altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.